بر اساس پيشنهاد شماره 200/17710  مورخ 1395/11/04
سازمان امور مالياتي كشوروموافقت وزير محترم اموراقتصادي 
ودارايي طي نامه شماره   213355مورخ    1395/11/11
، قسمت اخير آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3)ماده (169)
قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 به
شرح ذيل اصلاح و ابلاغ مي گردد:
فصل اول: تعاریف
ماده ١- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح زیر
به کار می روند:
الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ١٣۶۶
و اصلاحیه های بعدی آن
ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور


حداقل رقم معاملات و رخدادهای مالی که توسط سازمان امورمالیاتی از طریق حسابهای بانکی و سایر منابع مورد رسیدگی قرار می گیرند به شرح پیوست می باشد .

 
✅  جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169

✅ اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی

✅ مهلت رسیدگی معاملات فصلیمدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:
1- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
2- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی .


سایر اشخاص حقوقی و حقیقی  که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد  آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آن‌ها  بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.

پس از ثبت شرکت و دریافت مدارک ثبتی از اداره ثبت شرکتها ، انجام تکالیف قانونی می بایست انجام شود .
1-پلمپ دفاتر 
2-دریافت کدکارگاه از تامین اجتماعی 
3-تعیین  واحد مالیاتی و ثبت نام کداقتصادی
4-دریافت گواهی نامه ارزش افزوده خلاصه ای از این اقدامات می باشند .


پیروابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد ومدارک و روشهای نگهداری  آنها اعم از ماشینی (مکانیزه ) ودستی ونمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 94/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم ، گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی به سه گروه تقسیم شده است .