شرایط جدید معاملات فصلی سال 95

جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169
1- جریمه عدم صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات برابر است با یک درصد مبلغ مورد معامله.
2- عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله جریمه ای برابر با دو درصد مبلغ کورد معامله دارد.
3- استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود به دو درصد جریمه مبلغ مورد معامله می انجامد.
4- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روشهای تعیین شده دارای جریمه یک درصدی مبلغ معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است می باشد.

🔹 تبصره: درصورت انجام همزمان تخلفات ردیف 1 و 2 در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل دو درصد مبلغ همان معامله است.


اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی
1- کلیه اشخاص حقوقی.
2- اشخاص حقیقی که براساس 6 مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
3- اشخاص حقیقی دارای بیش از 30 میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال.
4- اشخاص حقیقی که 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال بیش از 30 میلیارد ریال است.
🔹 مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل ، تا یک ماه پس از پایان هر فصل می باشد. 

🔷 حد نصاب معاملات فصلی
🔹 قبلا برای کلیه معاملات (شامل خرید و فروش) زیر 10 درصد نصاب معاملات کوچک دولتی، نیاز به ثبت شماره اقتصادی طرف معامله نبود اما در آیین نامه جدید، شرایط محدود شده است به این شکل که:
1- ثبت تجمیعی و بدون شماره اقتصادی محدود به عملیات خرید بوده و شامل فروش نمی باشد.
2- فقط اشخاص حقیقی را می توان به صورت تجمیعی ثبت نمود.


مهلت رسیدگی معاملات فصلی

🔹 طبق آیین نامه اجرایی جدید ماده 169 مکرر، مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی به چگونگی انجام تعهدات مودیان، پنج سال تعیین شده است.
🔹 به این صورت نگهداری اسناد و دفاتر و مدارک حسابداری حداقل تا پنج سال جهت رسیدگی معاملات فصلی اجباری است.
🔹 البته رسیدگی ارزش افزوده نیز تا کنون فاقد سقف زمانی می باشد.