✅ مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:

1- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
2- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی .
3- گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
4- گردش حساب درآمدهای غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
5- گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
6- تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ( شرکت های بازرگانی و تولیدی )
7- تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ).
8- تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ).
9- تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی
10- تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری.
11- گردش حساب سود وزیان انباشته .
12- گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته .
13- گردش موجودی مواد و کالا .
14- محاسبات قیمت تمام شده در خصوص کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده .
15- تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی .
16- تصویر گزارش حسابرسی مالی .
17- تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی .
18- تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت آنها برای سال مورد رسیدگی .
19- تکمیل فرم های مربوطه