۱) پلمپ دفاتر تجارتی (اشخاص حقوقی)
بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند(مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود..

قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند.چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.
البته در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا 60 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی  مجاز شمرده است.

                

۲) مراحل دریافت کد کارگاه (اشخاص حقوقی):
کد کارگاهی یک عدد ۱۰ رقمی است که به هر کارگاه (محلی که دارای کارفرما بوده و بیمه شده در آن کار میکند و مزد دریافت مینماید) اختصاص میابد که سه رقم اول نشانگر شعبه ، سه رقم بعدی نوع فعالیت و چهار رقم آخر نشانگر شماره پرونده میباشد مثال : کد ۰۱۸۳۶۳۰۰۴۵ سه رقم اول (از چپ به راست) نشانگر شعبه ۱۸ تهران سه رقم بعدی نشانگر این است که فعالیت تراشکاری است (توسط سازمان تامین اجتماعی بصورت ثابت تعریف شده اند) و چهار رقم آخر نشان دهنده این است که چهل و پنجمین مراجعه کننده از این فعالیت میباشد.
نکته 
۱ : کد کارگاهی اشخاص حقوقی تغییر نمیکند و کد کارگاهی که در اولین شعبه دریافت مینمایند تا زمان انحلال شرکت ثابت میماند.
 
مدارک لازم برای دریافت کد کارگاهی:
۱-مجوز فعالیت
۲-نامه درخواست
۳- فیش برق و تایید کد پستی از اداره پست محل (برای شناسایی کد پستی محل)
۴- اجاره نامه و یا سند محل (اجاره نامه باید به نام شرکت باشد. )
۵- کپی کارت ملی و شناسنامه کارفرما
۶-اساسنامه و روزنامه رسمی و آگهی تاسیس و کلیه تغییرات(مخصوص اشخاص حقوقی)
۷-تکمیل فرم مخصوص تشکیل پرونده در واحد درآمد
نکته 
۱ : باید شعبه تامین اجتماعی محل را استعلام نمایید .(مدارک مربوط به هر واحد ممکن است مقداری با هم متفاوت باشد با هماهنگی با شعبه مدارک را تهیه و فرم تحویلی را تکمیل نمایید.)
نکته 
۲ : بعد از تحویل مدارک به واحد بازرسی شعبه مربوطه ،زمان برای بازرسی شرکت تعیین میگردد و بدون هماهنگی قبلی برای بازدید در محل حاضر و نسبت به آماربرداری از افراد حاضر در محل اقدام می نماید. و زمانی را جهت مراجعه حضوری نماینده شرکت به سازمان برای دریافت کد کارگاه از طرف ایشان تعیین و در همان روز به شرکت اعلام میگردد.
نکته ۳ : در روز تعیین شده به همراه لیست بازرس توسط نماینده شرکت به شعبه مربوطه مراجعه و کد کارگاه را دریافت نمایید.
بعداز دریافت کد کارگاه افراد شاغل در کارگاه مزبور میتوا نند به شعبه مورد نظر مراجعه و ثبت نام نمایند . (به زمان شروع به کارپرسنل در کارگاه دقت نمایید .)
نکته
۴ : بد لیل ا ینترنتی شدن سامانه ارسال لیست های بیمه احتیاج به دریافت رمز و پسورد از شعبه مربوطه می با شد که در زمان در یافت کد کارگاه (کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل ،روزنامه رسمی تغییرات ،ا ساسنامه و آگهی تاسیس )به همراه 2 فرم تعهد نامه و معرفی نامه ( که توسط سازمان ارائه میشود ) باید تکمیل و به سازمان تحویل دهید .یک هفته بعداز تحویل مدارک به سازمان کد مربوطه توسط سازمان صادر میگردد.

مدارک لازم برای دریافت شماره بیمه و نامنویسی در کد کارگاهی:
شماره بیمه : عددی است ۸ رقمی که برای شناسایی هر فرد به او اختصاص میابد و هر بیمه شده با این شماره در کد کارگاهی محلی که در آنجا کار میکند نامنویسی میشود تا کارفرما بتواند با آن شماره بیمه اقدام به ارسال لیست بیمه شده نماید.

مدارک نا منویسی جهت افرادی که شماره بیمه دارند :

۱) معرفی نامه کارنامه (شماره کارگاه در متن نامه اقدام گردد.)
۲) اصل شناسنامه وکارت ملی (کپی نیز ارائه گردد)
۳) دفترچه بیمه (شماره بیمه قبلی)
حضور شخص متقاضی الزامی نمیباشد.
نکته : افرادی که قبلا بیمه داشته اند باید از کارگاه فبلی ترک کار نمایند .

مدارک نا منویسی جهت افرادی که شماره بیمه ندارند :

۱) تکمیل فرم نام نویسی (از شعبه مربوطه تحویل بگیرید این فرم احتیاج به مهر و امضای مدیر عامل دارد.)
۲) اصل شناسنامه و کارت ملی (کپی نیز ارائه گردد.)
۳) دو قطعه عکس
۴) حضور شخص متفاضی  االزامی است.
۲) تشکیل پرونده دارایی، ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده:

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی (عملکرد ) :
۱. اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی)
۲. اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت (برای عدم به همراه داشتن اصل مدارک میتوان کپی برابر اصل تهیه شده در مراکز اسناد رسمی را ارائه نمود )
۳. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت (از سامانه www.tax.gov.ir  دفترچه مربوطه را میتوان پرینت گرفت یا از حوزه مالیاتی دریافت نمود )
۴. گواهی امضای افراد و صاحبان امضای شرکت ( اعضایی که در روز نامه رسمی دارای امضا ء مجاز معرفی شده اند باید به دفاتر اسناد رسمی به طور انفرادی مراجعه وگواهی امضاء برای ارائه به سازمان امور مالیاتی را تهیه نمایند )
۵. اجاره نامه یا سند مالکیت به نام شرکت (اجاره نامه شرکت باید حتما به نام شرکت باشد وتمام صفحات اجاره نامه باید ممهور به مهر شرکت باشد .)
۶. فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت (پس از تشکیل پرونده ومشخص شدن ممیز مالیات مزبور از مودی دریافت میگردد.)
۷. فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت (تاییدیه کد پستی دریافتی از دفتر پستی محل الزامی می باشد )
توجه
۱ : اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده دارایی داد و برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد زیرا  حوزه های مالیاتی از تاریخ 06/10/1395 جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می نمایند .
توجه 
۲ :بازدید از محل شرکت :در هنگام مراجعه به حوزه مالیاتی جهت تشکیل پرونده ، حوزه مربوطه طی بخشنامه داخلی مورخ 06/10/1395 موظف می باشد قبل از دریافت مدارک نامه ای به اداره دارایی واحد مستغلات محل وقوع ملک صادر و درخواست صدور گواهی 187ق.م.م را نسبت به ملک را می نماید .پس از بررسی حضوری واحد مستغلات از محل شرکت گواهی مزبور صادر میگردد و بعد از آن میتوان مدارک را به حوزه مالیاتی ارائه و تشکیل پرونده دارایی را ادامه داد .
با عمل به نمودار زير و با توجه به توضیحات تکمیلی می توانيد تشکيل پرونده خود را در حوزه های مالیاتی انجام دهيد.

جهت دریافت اطلاعات مربوط به انجام امور این قسمت با موسسه حسابدار کیاراد به آدرس www.kiarad.com تماس حاصل فرمایید .