با ذکر این موضوع که فارغ التحصیلان حوزه حسابداری در سالیان اخیر رو به افزایش بوده اند و بستر مناسبی از کار در جامعه برایشان مهیا گردیده است ولی از اصلی ترین دغدغه تصمیم گیرندگان در حوزه منابع انسانی و استخدام ،جذب نیروهای کارآمد ،امین و متعهد در واحدهای حسابداری می باشد. موسسه با در اختیار داشتن پرسنلی کار آزموده و آموزش دیده می تواند بستر امنی از خدمات حسابداری را مطابق با نیاز شرکتها ارائه نماید. شرکتها با توجه به شرایط فیزیکی محیط کار و حجم داده های ورودی به واحد حسابداری جهت پردازش و تهیه گزارشات می توانند از حسابداران تمام وقت و یا پاره وقت در سطوح فنی متفاوت استفاده نمایند . در شرایطی که کار حسابداران توسط حسابداران ارشد یا مدیران مالی کنترل می گردد ، اطمینان خاطر از کاهش خطاهای حسابداری کاهش می یابد . موسسه حسابدار کیاراد با آموزش مداوم و ارتقاء سطح فنی پرسنل توانسته در حوزه پرورش نیروی حسابداری قدمهای محکمی را برای جامعه حسابداری بردارد.