شرایط اقتصادی کسب وکار و همچنین اجراء قوانین جدید مالیاتی ، اشخاص حقیقی وحقوقی را ملزوم به تجهیز واحدهای حسابداری نموده است .
تجهیز درست واحد حسابداری به نرم افزارهای کاربردی و نیروی انسانی متناسب با حرفه می تواند روند حرکتی و فعالیت بنگاه اقتصادی را تضمین نماید .
امروزه حسابداران می بایست علاوه بر شناخت و درک کامل فعالیتهای جاری حسابداری ، اشراف کامل به نحوه اجراء و کاربرد قوانین مالیاتی داشته باشند تا علاوه بر تولید اطلاعات صحیح برای گزارشات و صورتهای مالی ، انجام امور مالیاتی را به بهترین وجه انجام نمایند .
تصمیم گیری های موثر برای کلیه فعالان اقتصادی زمانی حاصل می شوند که گزارشات مالی مورد اتکاء بر مبناء اسناد و مدارک صحیح تهیه گردیده باشند .
موسسه حسابدارکیاراد ، با استفاده از تجربیات و نیروهای توانمند می تواند ضمن ارائه مشاوره های مالی و مالیاتی ، واحد حسابداری هر بنگاه اقتصادی را متناسب با نیازهای آن هدایت نماید .