شناخت گزارشات برون سازمانی ونحوه تهیه آنها می تواند مشمولین ارائه این گزارشات را در مواجه با سازمانهای مربوطه موفق جلودهد .گاها اشتباهات گزارش برای بنگاه اقتصادی دیگر نیز مشکلاتی را ایجاد می نماید که با مقداری آگاهی وتامل می توان از بروز اینگونه مشکلات دوری جست . امروزه باتحولات مالیاتی کشور ، پردازش اطلاعاتی که منجربه تهیه گزارشات مالیاتی می شوند بسیار حائزاهمیت هستند .موسسه حسابدارکیاراد با استفاده از مکانیزم های طراحی کدینگ وکنترلی خود توانسته گزارشات مربوطه را به موقع وبدون خطا به مشتریان خود ارائه نماید.