مشاوره مالی:
باتوجه به تجربه بیش از ده سال در اجراءخدمات حسابداری وآشنایی کامل به راهکارهای موجود جهت رفع مشکلات واحدهای حسابداری ، موسسه حسابدار کیاراد آمادگی دارد تا در مراحل اولیه همکاری مشاوره رایگان به اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه نماید.
برخی از مشکلات وایراداتی که واحدهای حسابداری را در اجراء امور جاری دچار مشکل می نماید گزینش های اشتباه نیروی حسابداری یا آموزشهای حین خدمت آنها و یا روالهای نادرست و ناقص در جمع آوری اطلاعات در جهت ثبت کامل و پردازش صحیح اطلاعات می باشند.
لذا موسسه حسابدار کیاراد با تجربیات و تخصص های همکاران خود برای تمام بخشهایی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیاز به مشاوره مالی داشته باشند ، با بهترین راهکارها شما را یاری خواهند نمود .