سوالات وزارت کار

سوال 27 وزارت کار

مزد ثابت جیست؟
طبق ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابـل انجـام کـار بـه کـارگر پرداخت می‌شود

✅تبصره ۱_ چنانچه مزد با ساعات انجام کار مـرتبط باشـد، مـزد سـاعتی و در صورتی‌که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کـارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد،کارمزد ساعتی نامیده می‌شود

☑️طبق ماده ۳۵ قانون کار مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل

✅تبصره ۱ _در کارگاه‌ هایی که دارای طرح طبقه‌ بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبـع شـغل، مزایـایی اسـت کـه برحسـب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عـادی کـار پرداخـت می‌گردد. از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌ العاده شـغل و غیره.

✅تبصره ۲ _در کارگاه‌ هایی که طرح طبقه‌ بندی مشاغل به اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

✅تبصره ۳ _مزایای رفاهی و انگیزه‌ ای از قبیل کمک‌ هزینه مسـکن، خواروبـار و کمک عائله‌ مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابـت و مـزد مبنا محسوب نمی‌شود