حقوق سال 1400

محاسبات مربوط به حقوق و مزایای کارگران در سال 1400

محاسبه هرساعت كاركرد

٨٨٥,١٦٥ تقسيم بر ٧,٣٣ مساوى=١٢٠,٧٥٩ ريال

 

✅محاسبه هرساعت اضافه كار

١٢٠,٧٥٩ ضربدر ١,٤٪؜ مساوى =١٦٩,٠٦٢

 

✅ساعت كارى استاندارد در ماه ٢٢٠ ساعت

٧,٣٣ ضربدر ٣٠ مساوى=٢٢٠

 

✅محاسبه حق بيمه سهم كارفرما

 حقوق پايه معادل تعداد روزهاى كاركرد +حق بن+حق مسكن ضربدر ٢٣٪؜

 

✅محاسبه حق بيمه سهم كارگر

حقوق پايه معادل تعداد روزهاى كاركرد +حق بن+حق مسكن ضربدر ٧٪؜

 

✅محاسبه عيدى

حقوق روزانه ضربدر ٣٠ ضربدر ٢ مساوى است با عيدى

 

(٣٠*حقوق روزانه)ضربدر روزهاى كاركرد تقسيم بر٣٦٥ ضربدر٢ مساوى است با عيدى

 

☑️عيدى نبايد از حداكثر عيدى مصوب بيشتر باشد(٣ برابر حداقل دستمزد)

 

✅محاسبه سنوات

حقوق روزانه ضربدر ٣٠ مساوی است با سنوات

 

(٣٠*حقوق روزانه)ضربدر روزهاى كاركردتقسيم بر٣٦٥=سنوات

 

☑️لازم به ذكر است كليه محاسبات براساس حداقل حقوق و مزاياى اعلامى در سال ١٤٠٠ ميباشد