حقوق سال 1400

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 1400

مزاياى رفاهى مانند بن خواروبار و حق مسكن

در ماههاى ٣١,٣٠ و ٢٩ روز ثابت ميباشد،اما در صورتى كه كاركرد كمتر از ماه كامل باشد به تعداد روز محاسبه مى گردد

 

محاسبه حق اولاد ١٠٪؜ پايه حقوق 

ميباشد،يا معادل ٣ روز حداقل حقوق روزانه

حق اولاد به بيشتر از ٢ فرزند پرداخت نمى شود

 

پايه سنوات به كارگرانى تعلق ميگيريد كه حتما يكسال در كارگاه فعاليت داشته باشند

نكته مهم:پايه سنواتى مشمول بيمه ميشود

 

لازم به ذكر است پايه سنواتى با سنوات خدمت كاملا متفاوت ميباشد