آئین نامه های موسسه کیاراد

آئین نامه ها و شرح وظایف کیاراد

دانلود آئین نامه داخلی موسسه کیارادکلیک نمایید
دانلود آئین نامه کارآموزی موسسه کیارادکلیک نمایید
دانلود آئین نامه صندوق پس انداز کیارادکلیک نمایید
دانلود آئین نامه حق تاهل کیارادکلیک نمایید
دانلود آئین نامه ماموریت کیارادکلیک نمایید
دانلود آئین نامه حق حضور موسسه کیارادکلیک نمایید
دانلود شرح وظایف واحد حسابداری موسسه کیارادکلیک نمایید