سوالات مالیاتی

سوال 97 مالیات

مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی را نام ببرید؟ رئيس امور مالياتى(مميز كل) ✅هيات حل اختلاف مالياتى(بدوى) ✅هيات حل اختلاف مالياتى(تجديدنظر) ✅هيات موضوع ماده ٢١٦ ق.م.م ✅شوراى عالى مالياتى ✅هيات موضوع ماده ٢٥١مكرر ق.م.م ✅ديوان عدالت ادارى ☑️مراجعه یا ارسال پرونده نزد هریک ازمراجع حل اختلاف مالیاتی فوق،تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات […]

سوالات مالیاتی

سوال 96 مالیات

 مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)مورد توجه سازمان امور مالیاتی چیستند؟ ‎☑️کنترل سند حقوق و دستمزد ‎☑️کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه ‎☑️کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه☑️ ‎☑️کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها☑️ ‎☑️کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی

سوالات ارزش افزوده

سوال 19 ارزش افزوده

ماده 28 قانون مالیات برارزش افزوده چیست؟ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین ومقررات مالیاتی کشور وهمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات ومراجع مالیاتی✅نهادی به نام (جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران)تأسیس می شود تا […]

سوالات مالیاتی

سوال 95 مالیات

چه مواردی جرمهای مالیاتی محسوب میشوند؟ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد،به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند ١_ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ٢_اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ٣_ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود […]