حقوق سال 1400

نرخهای شب کاری،جمعه کاری و نوبت کاری در سال 1400

شب كارى،جمعه كارى و نوبت كارى به تعداد روزهاى كاركرد(٣٠,٣١) محاسبه ميگردد در جدول تعداد روزهاى كاركرد ٣٠ روز محاسبه شده است ✅مبالغ ذكر شده براى كارگران با يك سال سابقه و بدون سابقه متفاوت است ✅ساعت كارى،شب كارى از ٢٢ تا ٦ بامداد ميباشد و صبح كارى از ٦ بامداد تا ٢٢ شب ميباشد […]

حقوق سال 1400

محاسبات مربوط به حقوق و مزایای کارگران در سال 1400

محاسبه هرساعت كاركرد ٨٨٥,١٦٥ تقسيم بر ٧,٣٣ مساوى=١٢٠,٧٥٩ ريال   ✅محاسبه هرساعت اضافه كار ١٢٠,٧٥٩ ضربدر ١,٤٪؜ مساوى =١٦٩,٠٦٢   ✅ساعت كارى استاندارد در ماه ٢٢٠ ساعت ٧,٣٣ ضربدر ٣٠ مساوى=٢٢٠   ✅محاسبه حق بيمه سهم كارفرما  حقوق پايه معادل تعداد روزهاى كاركرد +حق بن+حق مسكن ضربدر ٢٣٪؜   ✅محاسبه حق بيمه سهم كارگر حقوق […]

حقوق سال 1400

میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 1400

مزاياى رفاهى مانند بن خواروبار و حق مسكن در ماههاى ٣١,٣٠ و ٢٩ روز ثابت ميباشد،اما در صورتى كه كاركرد كمتر از ماه كامل باشد به تعداد روز محاسبه مى گردد محاسبه حق اولاد ١٠٪؜ پايه حقوق ميباشد،يا معادل ٣ روز حداقل حقوق روزانه حق اولاد به بيشتر از ٢ فرزند پرداخت نمى شود پايه […]