سوالات حسابداری

سوال 39 حسابداری

صورت تغییرات در حقوق مالکانه چیست؟و انواع حقوق مالکانه را نام ببرید؟ ‎از ابتدای سال ۱۳۹۸ یک صورت مالی جدید با عنوان «صورت تغییرات در حقوق مالکانه»به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است ✅با ارائه این صورت مالی، دیگر نیازی به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود،نیست ✅توضیح اینکه گردش […]

سوالات حسابداری

سوال 38 حسابداری

کاربرگ حسابداری چیست؟ کاربرگ:ورقه ستون بندی شده ای است که به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای اصلاح حسابها،تنظیم صورتهای مالی و بستن حسابها در پایان سال مالی تهیه می شود ☑️کاربرگ جایگزین صورتهای مالی نیست و به عنوان نتیجه نهایی کار حسابداران نیز ارائه نمی شود ☑️بلکه وسیله ای است که جمع آوری اطلاعات […]