سوالات ارزش افزوده

سوال 22 ارزش افزوده

نحوه اعتراض به مالیات ارزش افزوده چگونه انجام میشود؟ نحوه اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده ☑️اعتراض بر اساس مقررات قانون موقت: بر اساس ماده ۲۹ قانون موقت ارزش افزوده،در صورتی که مودی به اوراق مطالبه ارزش افزوده معترض باشد،می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره […]

سوالات ارزش افزوده

سوال 21 ارزش افزوده

ایا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود؟ ‎پيش فاکتورها و فاکتورهايی که به معامله ختم نشده باشند،مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمی‌شوند ✅بر اين اساس موديانی که اقدام به ارائه فاکتور يا پيش فاکتور براي عرضه کالا يا خدمات مي‌نمايند،در صورتی که با توافق طرفين و با ارائه اسناد معتبر معامله صورت نگرفته […]

سوالات ارزش افزوده

سوال 19 ارزش افزوده

ماده 28 قانون مالیات برارزش افزوده چیست؟ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین ومقررات مالیاتی کشور وهمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات ومراجع مالیاتی✅نهادی به نام (جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران)تأسیس می شود تا […]