اطلاعیه های کیاراد

اطلاعیه های کیاراد

جهت دانلود اطلاعیه شماره یک موسسه کیاراد کلیک نمایید.( نحوه محاسبه مرخصی 95)کلیک نمایید
جهت دانلود اطلاعیه شماره دو موسسه کیاراد کلیک نمایید.( نحوه پرداخت حقوق 95 )کلیک نمایید
جهت دانلود اطلاعیه شماره سه موسسه کیاراد کلیک نمایید. (نحوه محاسبه مرخصی 95)کلیک نمایید
جهت دانلود اطلاعیه شماره چهارموسسه کیاراد کلیک نمایید.(اطلاعیه آموزش )کلیک نمایید
جهت دانلود اطلاعیه شماره پنج موسسه کیاراد کلیک نمایید.(اطلاعیه مهم وزارت دارایی )کلیک نمایید
جهت دانلود اطلاعیه شماره شش موسسه کیاراد کلیک نمایید.(اطلاعیه همکاری )کلیک نمایید
جهت دانلود اطلاعیه شماره هفت موسسه کیاراد کلیک نمایید.(اطلاعیه بیماری کرونا )کلیک نمایید