سوالات حسابداری

سوالات حسابداری

1سوالات حسابداریپاسخ ها
2پروانه گمركى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
3تفاوت سود و درآمد چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
4تفاوت حسابهاى دائم و موقت چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
5مطالبات حتمى الوصول ،لاوصول و مشكوك الوصول چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
6طبقه بندى مطالبات به چند دسته تقسيم ميشوند؟روی پاسخ کلیک کنید
7اصول حسابدارى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
8مفروضات حسابدارى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
9صكوك چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
10طريقه افزايش سرمايه شركت چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
11تنخواه گردان كيست؟چه وظيفه اى دارد؟روی پاسخ کلیک کنید
12تفاوت وام و تسهيلات چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
13تفاوت پايه سنوات و سنوات خدمتى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
14مطالبات كوتاه مدت چه مطالباتى هستند؟روی پاسخ کلیک کنید
15فايفو و لايفو چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
16سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به چند روش صورت مى گيرد؟روی پاسخ کلیک کنید
17انواع تخفيفات در حسابدارى نام برده و ماهيت آنها چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
18فرآيند تسعير ارز در حسابدارى چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
19طبقه بندي نسبتهاى مالى چگونه صورت مى گيرد؟روی پاسخ کلیک کنید
20عمليات انبارگردانى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
21هزينه سربار توليد چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
22محاسبه استهلاك داراييها چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
23سقف دريافت و پرداخت روزانه بانكي چه ميزان است؟روی پاسخ کلیک کنید
24علتهاي برگشت چك شامل چه مواردي مي شود؟روی پاسخ کلیک کنید
25تفاوت ميان پيش پرداخت و علي الحساب چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
26افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها شامل چند دسته ميشود؟روی پاسخ کلیک کنید
27تفاوت اندوخته قانوني و ذخيره چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
28قانون جديد چك بانكى به چه مواردى اشاره دارد؟روی پاسخ کلیک کنید
29نحوه جديد محاسبه سنوات كارگران چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
30مواردي كه در حسابداري بايد در موعد قانوني تعيين شده ارسال شوند چيست؟روی پاسخ کلیک کنید

5/5