سوالات مالیاتی

سوالات مالیاتی

1 سوالات مالیاتیپاسخ ها
2اظهارنامه گمركي چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
3انواع اظهارنامه هاي مالياتي را نام ببريد؟روی پاسخ کلیک کنید
4اشاره به نكاتي مهم در رسيدگى بر تراكنشهاى بانكي اشخاص توسط سازمان امور مالياتىروی پاسخ کلیک کنید
5تفكيك حسابهاي مدنظر سازمان مالياتي برچه اساس است؟روی پاسخ کلیک کنید
6موضوع ماده ١٦١ ق.م.م چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
7ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه سوم)بيانگر چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
8ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه دوم)بيانگر چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
9ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه اول )بيانگر چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
10فرآيند وصول ماليات چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
11اصلاح فصل دوم آئين نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟روی پاسخ کلیک کنید
12ابلاغ طرح الكترونيكى مالياتى كه لازم الاجرا مى باشد چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
13سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی در راستای آئين نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و بند(ی) تبصره ٦ چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟روی پاسخ کلیک کنید
14متن بخشنامه تبصره ماده ٢٢٦ چه موضوعى را مطرح كرده است؟روی پاسخ کلیک کنید
15ترتيب پيشنهادى تكميل اظهارنامه را دقت كنيدروی پاسخ کلیک کنید
16عدم ارائه اظهارنامه چه جرايمى در پى خواهد داشت؟روی پاسخ کلیک کنید
17اصلاح اظهارنامه مالياتى چگونه انجام مى گيرد؟روی پاسخ کلیک کنید
18اظهارنامه صفر چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
19چندين نكته مهم در خصوص تهيه و ارسال اظهارنامه مالياتىروی پاسخ کلیک کنید
20نحوه ثبت نام در سامانه ی ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
21درباره ماليات بر مصرف و تفاوت آن با ماليات بر درآمد بيشتر بدانيدروی پاسخ کلیک کنید
22دستورالعمل مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه چگونه خواهد بود؟
روی پاسخ کلیک کنید
23تبصره ١٠٠ تعيين ماليات مقطوع عملكرد سال ١٣٩٨ مشمول چه مشاغلى نمي شود؟روی پاسخ کلیک کنید
24ماليات بر درآمد اتفاقى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
25حوزه مالياتى چگونه تعيين ميشود؟روی پاسخ کلیک کنید
26تقسيم بندى موديان مالياتى به چه صورت مى باشد؟روی پاسخ کلیک کنید
27در مراجع حل اختلاف مالياتى چه اقداماتى صورت مى گيرد؟روی پاسخ کلیک کنید
28چه هزينه هايي براى تشخيص درآمد مشمول ماليات قابل قبول هستند؟روی پاسخ کلیک کنید
29ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
30موارد مشمول و غير مشمول ماليات بر ارث چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
31برگ تشخيص مالياتى چيست و احكام مربوط به آن چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
32نحوه محاسبه ماليات بر خانه هاى خالي چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
33نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
35آيا ماليات علي الرأس درسال جديد(١٣٩٩)حذف گرديده است؟روی پاسخ کلیک کنید
36ماليات علي الرأس چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
37ماده١٦٩ ق.م.م درباره تبصره ٣ جرائم مالياتى چه مي گويد؟روی پاسخ کلیک کنید
38اظهارنامه الكترونيكي ماليات بردرآمد اجاره املاك چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
39چه مواردي بابت كنترل فروش قبل از رسيدگى مالياتى بايد انجام شوند؟روی پاسخ کلیک کنید
40مهمترين پارامترهاي مورد توجه سازمان امور مالياتي براي كنترل حسابها چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
41تفاوت ثبت فاكتور تجمعي و تجميعي در گزارشات فصلي چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
42صورت معاملات فصلي چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
43مشاغل گروه سوم طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
44مشاغل گروه دوم طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
45مشاغل گروه اول طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
46ماليات بردرآمد املاك اجاري چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
47نكاتى درباره نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات اجارهروی پاسخ کلیک کنید
48نحوه محاسبه ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
49گروه هاى جديد مشمول كارتخوان مالياتى چيستند؟روی پاسخ کلیک کنید
50جرايم مالياتى ماده ١٩٧ق.م.م چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
51آيا به معاملات بورسى ماليات تعلق مى گيرد؟روی پاسخ کلیک کنید
52آيا شركت پس از ثبت به پلمپ دفتر روزنامه و دفتر كل نياز دارد؟روی پاسخ کلیک کنید
53مفاصا حساب مالياتى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
54برخى از درآمدهاى معاف از ماليات طبق ماده هاي قانون ماليات مستقيم چيستند؟روی پاسخ کلیک کنید
55موضوع جرايم مالياتى ماده ١٩٧ قانون ماليات مستقيم چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
56مفاصا حساب مالياتي چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
57ماده ١١٠ قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با (اظهارنامه مالياتي پس از انحلال شركت)چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
58تراكنشهاى بانكي چه افرادي توسط سازمان امور مالياتي بررسي مي شود؟روی پاسخ کلیک کنید
59حد نصاب معاملات در سال ٩٩ چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
60براي پرداخت بدهي مالياتي تا چه زماني فرصت هست؟روی پاسخ کلیک کنید
61مدارک لازم جهت ثبت نام کد اقتصادی وکلای دادگستریروی پاسخ کلیک کنید
62مدارک لازم جهت ثبت نام کد اقتصادی پزشکان و آزمایشگاهروی پاسخ کلیک کنید
63چه کسانی مشمول پرداخت مالیات نمی شوندروی پاسخ کلیک کنید
64مراحل پیش ثبت نام کد اقتصادیروی پاسخ کلیک کنید
65مراحل اعتراض پرونده های مالیاتیروی پاسخ کلیک کنید
66سقف معافيت ماليات بر درآمد سال ٩٩روی پاسخ کلیک کنید
67در صورتیکه سال مالی شرکت در اواسط یکی از فصول باشد ارسال اطلاعات چگونه انجام می پذیرد؟
روی پاسخ کلیک کنید
68جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169 چیست ؟روی پاسخ کلیک کنید
69مشمولین پرداخت مالیات چه کسانی هستندروی پاسخ کلیک کنید
70در خصوص اشخاصی که فاقد شماره اقتصادي می باشند چگونه باید عمل نمود ؟روی پاسخ کلیک کنید
71ارسال معاملات فصلی شامل چه کسانی می شوند؟روی پاسخ کلیک کنید
72تبصره یک ماده 247 قانون مالیات های مستقیم چیست ؟روی پاسخ کلیک کنید
73مدارک لازم جهت ثبت شکایت در دبیرخانه شورای عالی مالیاتی در هنگام تسلیم حضوری شکوائیه چیست ؟روی پاسخ کلیک کنید
74معافیت های مالیات بر اجاره کدامند؟روی پاسخ کلیک کنید
75کدام یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول اجراء ماده 272 هستند ؟روی پاسخ کلیک کنید
76مهلت رسیدگی معاملات فصلی چند سال است؟روی پاسخ کلیک کنید