سوالات مالیاتی

سوالات مالیاتی

 

1399/09/22- اظهارنامه گمركي چيست؟


1399/09/22- انواع اظهارنامه هاي مالياتي را نام ببريد؟

1399/09/22- اشاره به نكاتي مهم در رسيدگى بر تراكنشهاى بانكي اشخاص توسط سازمان امور مالياتى

1399/09/22- تفكيك حسابهاي مدنظر سازمان مالياتي برچه اساس است؟

1399/09/22 -موضوع ماده ١٦١ ق.م.م چيست؟

1399/09/22 -ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه سوم)بيانگر چيست؟

1399/09/22 -ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه دوم)بيانگر چيست؟

1399/09/22 -فرآيند وصول ماليات چگونه است؟

1399/08/06 – اصلاح فصل دوم آئين نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟