اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

مطالبات كوتاه مدت چه مطالباتى هستند؟

مطالبات کوتاه مدت ادعا، نسبت به دریافت وجه نقد است که انتظار می رود ظرف مدت یکسال یا یک چرخه عملیات ،هرکدام طولانی تر است برآورده شوند و به دو دسته تقسیم می شوند

۱_مطالبات تجاری:

در نتیجه فروش یا ارائه خدمات به صورت نسیه ایجاد می شوند

۲_مطالبات غیرتجاری:

زمانی ایجاد می شوند که یک شرکت به شکل کوتاه مدت وامی را در اختیار دیگری قرار داده و پشتوانه مطالبات غیرتجاری،معمولا موافقت نامه رسمی است که شرایط باز پرداخت را تعیین می کند که به آن اسناد دریافتنی گفته می شود

r13-acc
پیمایش به بالا