اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ترتيب پيشنهادى تكميل اظهارنامه را دقت كنيد

ترتيب پيشنهادى براى تكميل اظهارنامه مالياتى اشخاص حقوقى

✅از اين طريق با سرعت بالاترى در روزهاى پايانى پيش خواهيد رفت

١_اطلاعات هويتى و جدول اختصاصى

٢_تكميل جداول⬅️ ٢-٣-٤-٥-٦ و ٧

٣_تكميل جداول⬅️٩ و ١٠

٤_تكميل جداول⬅️١٤-١٥-١٦-١٧-١٨ و ١٩

٥_تكميل جداول⬅️١٢-١٣-١١

٦_تكميل جداول⬅️٢٠-٢١-٢٢-٢٣ و ٢٤

٧_تكميل جدول⬅️٨

و انتها جدول محاسبه ماليات

r14-tax
اسکرول به بالا