سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال17 بیمه تامین اجتماعی

 

آشنایی با کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی

 

چگونه باید اقدام کنیم ؟

بیمه شده ای که به علت حادثه یا بیماری ، تمام یا بخشی از توانایی خود برای ادامه کار را به صورت موقت یا دائم از دست داده است ، لازم است با در دست داشتن گواهی پزشک معالج و مدارک درمانی انجام شده ، به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود ، مراجعه کند . در شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت گواهی پزشک و کنترل سوابق بیمه ای و مدارک مربوطه ، فرمی در 3 نسخه به او تحویل می شود که اطلاعات هویتی اش در آن ثبت شده است .

بیمه شده باید این فرم را برای تکمیل بخش مربوط به اطلاعات پزشکی آن ، نزد پزشک معالج برده و بعد از تکمیل ، مجددا فرم را به شعبه مربوطه تحویل دهد . در این مرحله شعبه ، ضمن الصاق مدارک و تکمیل فرم های مورد نیاز ، بیمه شده را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند.

بیمه شده ای که از سوی شعب تامین اجتماعی برای تعیین نوع و درصد از کارافتادگی به کمیسیون پزشکی معرفی می شود ، باید طبق مراحل زیر اقدام کند:

– پس از معرفی و ارسال مدارک درمانی ، خلاصه پرونده ( و در صورت لزوم پرونده فنی ) ، فرم گزارش حادثه و اظهار نظر بازرس فنی شعبه در مورد ناشی یا غیر ناشی از کار بودن حادثه ، به واحد نوبت دهی کمیسیون پزشکی بدوی مراجعه کند .

– در روز و ساعت تعیین شده ، در محل برگزرای جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شود.

– رای کمیسیون بدوی پس از صدور در روز برگزاری جلسه کمیسیون به بیمه شده ابلاغ می شود . بیمه شده در صورت قبول نداشتن رای صادره می تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، اعتراض کتبی خود را به شعبه سازمان تامین اجتماعی اعلام کند .

– در صورت اعتراض بیمه شده ، شعبه تامین اجتماعی او را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می کند.

– بیمه شده ای که به رای کمیسیون بدوی اعتراض دارد ، باید پس از معرفی از طریق شعبه تامین اجتماعی ، به واحد نوبت دهی کمیسیون پزشکی تجدید نظر مراجعه کند.

– آرائی که در خصوص ادامه درمان صادره شده باشد ، قابل اعتراض نیست و چنین بیمه شدگانی پس از خاتمه درمان ، مجددا با گواهی پزشک معالج از طریق شعبه به کمیسیون پزشکی معرفی می شوند.

به یاد داشته باشید :

– کمیسیون پزشکی با حضور پزشکان متخصص خوشنام هر رشته تشکیل و رای آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی و بیمه شده و مشاهده وضعیت بیمار صادر می شود.

– رای کمیسیون پزشکی بدوی در صورت عدم اعتراض و آرای کمیسیون پزشکی تجدید نظر ، قطعی و لازم الاجرا است .

– رای کمیسیون پزشکی بر اساس مدارک پزشکی متقاضی صادر می شود ، بنا بر این لازم است ار ابتدای مراجعه خود تمام اسناد و مدارک پزشکی مرتبط را ارایه کنید.

– درصد از کار افتادگی بیمه شدگان بر اساس جداول خاصی که ملاک عمل کمیسیون پزشکی هستند ، تعیین می شود .