بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آشنایی با کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی

آشنایی با کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی

 

چگونه باید اقدام کنیم ؟

بیمه شده ای که به علت حادثه یا بیماری ، تمام یا بخشی از توانایی خود برای ادامه کار را به صورت موقت یا دائم از دست داده است ، لازم است با در دست داشتن گواهی پزشک معالج و مدارک درمانی انجام شده ، به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود ، مراجعه کند . در شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت گواهی پزشک و کنترل سوابق بیمه ای و مدارک مربوطه ، فرمی در 3 نسخه به او تحویل می شود که اطلاعات هویتی اش در آن ثبت شده است .

بیمه شده باید این فرم را برای تکمیل بخش مربوط به اطلاعات پزشکی آن ، نزد پزشک معالج برده و بعد از تکمیل ، مجددا فرم را به شعبه مربوطه تحویل دهد . در این مرحله شعبه ، ضمن الصاق مدارک و تکمیل فرم های مورد نیاز ، بیمه شده را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند.

بیمه شده ای که از سوی شعب تامین اجتماعی برای تعیین نوع و درصد از کارافتادگی به کمیسیون پزشکی معرفی می شود ، باید طبق مراحل زیر اقدام کند:

– پس از معرفی و ارسال مدارک درمانی ، خلاصه پرونده ( و در صورت لزوم پرونده فنی ) ، فرم گزارش حادثه و اظهار نظر بازرس فنی شعبه در مورد ناشی یا غیر ناشی از کار بودن حادثه ، به واحد نوبت دهی کمیسیون پزشکی بدوی مراجعه کند .

– در روز و ساعت تعیین شده ، در محل برگزرای جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شود.

– رای کمیسیون بدوی پس از صدور در روز برگزاری جلسه کمیسیون به بیمه شده ابلاغ می شود . بیمه شده در صورت قبول نداشتن رای صادره می تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، اعتراض کتبی خود را به شعبه سازمان تامین اجتماعی اعلام کند .

– در صورت اعتراض بیمه شده ، شعبه تامین اجتماعی او را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می کند.

– بیمه شده ای که به رای کمیسیون بدوی اعتراض دارد ، باید پس از معرفی از طریق شعبه تامین اجتماعی ، به واحد نوبت دهی کمیسیون پزشکی تجدید نظر مراجعه کند.

– آرائی که در خصوص ادامه درمان صادره شده باشد ، قابل اعتراض نیست و چنین بیمه شدگانی پس از خاتمه درمان ، مجددا با گواهی پزشک معالج از طریق شعبه به کمیسیون پزشکی معرفی می شوند.

به یاد داشته باشید :

– کمیسیون پزشکی با حضور پزشکان متخصص خوشنام هر رشته تشکیل و رای آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی و بیمه شده و مشاهده وضعیت بیمار صادر می شود.

– رای کمیسیون پزشکی بدوی در صورت عدم اعتراض و آرای کمیسیون پزشکی تجدید نظر ، قطعی و لازم الاجرا است .

– رای کمیسیون پزشکی بر اساس مدارک پزشکی متقاضی صادر می شود ، بنا بر این لازم است ار ابتدای مراجعه خود تمام اسناد و مدارک پزشکی مرتبط را ارایه کنید.

– درصد از کار افتادگی بیمه شدگان بر اساس جداول خاصی که ملاک عمل کمیسیون پزشکی هستند ، تعیین می شود .

 

r17-insurance
r17-insurance
اسکرول به بالا