سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال 20 تامین اجتماعی

محاسبه مبلغ مستمری در سامانه تامین اجتماعی چگونه است؟

ر فرم بالا ميتوانيد به دو روش مبلغ مستمری بازنشستگی خود را ملاحظه فرمایید

١_روش مکانیزه: سیستم با محاسبه میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه دو سال آخر و همچنین میزان کل سابقه پرداخت حق بیمه بصورت هوشمند، مبلغ مستمری متعلقه را محاسبه می نماید.
٢_روش دستی: با وارد نمودن میانگین دستمزدمشمول کسر حق بیمه دو سال آخر و همچنین میزان کل سابقه پرداخت حق بیمه ، مبلغ مستمری متعلقه، محاسبه می گردد.

☑️حداقل دستمزد هر سال بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین و به تبع آن حداکثر دستمزد محاسبه میگردد.
☑️به موجب قانون تامین اجتماعی مبلغ مستمری تا سقف 35 سال پرداخت حق بیمه قابل محاسبه می باشد.
☑️مبلغ مستمری محاسبه شده بر اساس قوانین عام سازمان می باشد و چنانچه بیمه شده از قانون خاصی استفاده نماید، نحوه محاسبه مستمری متفاوت خواهد بود.