سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال 21 تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی عادی در سازمان تامین اجتماعی چگونه است؟

قوانین بازنشستگی عادی

۱_بیمه‌شده زن:
☑️داشتن 55 سال تمام سن و حداقل 20 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
☑️داشتن 45 سال تمام سن و حداقل 30 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
☑️داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی
☑️داشتن 42 سال تمام سن و حداقل 20 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه (صرفاً زنان کارگر مشمول قانون کار)
۲_بیمه‌شده مرد:
☑️داشتن 60 سال تمام سن و حداقل 20 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
☑️داشتن 50 سال تمام سن و حداقل 30 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
☑️داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی