اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تکلیف کارفرما در قبال کارگری که در چند جا مشغول به کار است چیست؟

ماده ٣٤ تامين اجتماعى:در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند

r23-kar
اسکرول به بالا