سوالات حسابداری

سوال حسابداری 32

اقلام اصلی صورت وضعیت مالی(بدهیها)نام ببرید؟

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
☑️ذخایر
☑️بدهیهای مالی
☑️بدهیهای و داراییهای مالیات جاری
☑️بدهیهای مالیات انتقالی و داراییهای مالیات انتقالی
☑️پیش دریافتها
☑️بدهیهای مجموعه واحدی که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده