اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

کاربرگ حسابداری چیست؟

کاربرگ:ورقه ستون بندی شده ای است که به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای اصلاح حسابها،تنظیم صورتهای مالی و بستن حسابها در پایان سال مالی تهیه می شود
☑️کاربرگ جایگزین صورتهای مالی نیست و به عنوان نتیجه نهایی کار حسابداران نیز ارائه
نمی شود
☑️بلکه وسیله ای است که جمع آوری اطلاعات لازم را برای تهیه صورتهای مالی و ثبت عملیات مربوط به اصلاح و بستن حسابها تسهیل می کند
☑️کاربرگ جزء مدارک رسمی یا دائمی حسابداری به شمار نمی آید

✅معمولا با مداد نوشته می شود
بنابراین،هر اشتباهی را در آن می توان قبل از تهیه صورتهای مالی پایان دوره،به آسانی اصلاح و برطرف کرد

☑️کاربرگ ها ‌به بخشهای زیر تقسیم می شوند:
الف) ترازآزمایشی
ب) اصلاحات
ج) ترازآزمایشی اصلاح شده
ه ) ترازنامه

واجب میدانیم در مورد کاربرگ حسابرسی هم توضیحی بیان شود
 
كاربرگ حسابرسی:ابزار كار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روشهای بكار برده و آزمونهای انجام شده و همچنین اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در طول اجرای عملیات حسابرسی را در كاربرگها مستند می كنند☑️كاربرگ های حسابرسی:حلقه ارتباطی بین مدارك حسابداری صاحبكار و گزارش حسابرسان است و كلیه كارهای انجام شده توسط حسابرسان را مستند و گزارش حسابرسان را توجیح می كنند

☑️كاربرگهای حسابرسی باید حاوی كلیه اطلاعات مربوط به
اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه صورتهای مالی صاحب كار باشد و میتواند به شكل ثبت اطلاعات روی كاغذ،فیلم،ضبط الكترونیكی یا دیگر ابزارهای مشابه باشد

☑️كاربرگهای حسابرسی اهداف و نیازهای زیر را تامین می كنند

✅۱_كمك به برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

✅۲_كمك به سرپرستان،مدیران و شركا در نظارت بر بررسی كار حسابرسان

✅۳_تامین پشتوانه لازم برای گزارش حسابرسان

✅۴_مستند كردن رعایت استاندارد های اجرای عملیات حسابرسی

✅۵-كمك به برنامه ریزی و انجام حسابرسی دوره های آینده

✅۶_فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ارائه سایر خدمات حرفه ای،مانند تنظیم اظهار نامه مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت 

r38-acc
r38-acc
پیمایش به بالا