اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه سوم)بيانگر چيست؟

پیرو بخشنامه های شماره 200/96/72 مورخ 1396/05/25 و 200/96/41 مورخ 1396/03/20و 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 2و3 آیین نامه مذکور  به شرح ذیل اصلاح و برای اجراء ابلاغ می گردد.

١_ماده ٢ آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود:

ماده ٢_صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند:

١_گروه اول

٢_گروه دوم

٣_گروه سوم

✅ج: گروه سوم:

صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.

تبصره ١-سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط به مودیان مالیاتی اعلام ‌‌نماید.مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.

تبصره٢-در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد 50% نصاب‌های تعیین شده مبنای گروه بندی می‌باشد.

تبصره٣-در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری،درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می‌باشد.

تبصره ٤-صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در اولین سال ایجاد(تأسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه‌بندی شده اند،جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب‌های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

تبصره ٥-تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین‌تر قرار دارند(صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند)منعی ندارد،لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد.

٢-در ماده 3 آیین‌نامه عبارت فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل(گروه‌های اول،دوم و سوم) موضوع این آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد جایگزین عبارت قبلی صدر ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده می گردد.همچنین عبارت اشخاص حقوقی و ذیل ماده 3 قبل ازعبارت گروه اول و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت صاحبان مشاغل اضافه ميشود.

r6-tax
اسکرول به بالا