سوالات مالیاتی

سوال 67 مالیات

 

ارسال معاملات فصلی شامل چه کسانی می شوند؟

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

2- اشخاص حقیقی که براساس 7 مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند.

3- اشخاص حقیقی دارای بیش از 30 میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال.

4- اشخاص حقیقی که 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال بیش از 30 میلیارد ریال است.