اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تبصره یک ماده 247 قانون مالیات های مستقیم چیست ؟

ماده 247 :آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده 203 این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد.

رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تبصره 1-مودی مالیاتی مکلف است مقدار  مالیات  مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

r70-tax
اسکرول به بالا