اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

هزینه های غیر واقعی در مالیات چه نوع هزینه هایی هستند؟

هزینه هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند اما نكته مهم،ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است
✅در این صورت این گونه هزینه‌ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون مذکور هم نیستند.در حساب مالیاتی مؤدی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد

✅اینگونه هزینه ها مشمول ۳۰% جریمه از مالیات متعلق که غیر قابل بخشش نیز است،می باشند

r83-tax
اسکرول به بالا