سوالات مالیاتی

سوال 83مالیات

سقف معافیتهای مالیاتی در سال جدید چقدر است؟
معافیت های مالیاتی مهم و کاربردی در بودجه سال هزارو چهارصد

✅سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ريال

✅معافیت صاحبان املاک اجاری موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠میلیون ريال

✅معافیت صاحبان مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠میلیون ريال