خدمات مالیاتی کیاراد

خدمات مالیاتی کیاراد

تکالیف قانونی

انجام تکالیف قانونی جزء مواردی می باشد که اشخاص حقوقی وحقیقی مشمول می بایست در زمانهای مشخص شده انجام نمایند .بخشی از این تکالیف در زمان بدو تاسیس و بخشی در زمانهای مشمولیت ، طی زمان فعالیت بنگاه اقتصادی محقق می گردند .انجام بموقع وصحیح شامل معافیت های مالیاتی وحذف جرائم مالیاتی می گردد که می توان با آگاهی کامل از آنها برخوردار گردید.تعیین حوزه مالیاتی ،ثبت نام طرح جامع مالیاتی ، ثبت نام ارزش افزوده ، دریافت کد کارگاه از سازمان تامین اجتماعی بخشی از موارد بدو تاسیس می باشند. موسسه حسابدار کیارادبا توجه به اشراف کامل و به روز از تکالیف قانونی توانسته خدمات مطلوبی به مشتریان خود ارائه نماید.

گزارشات مالیاتی

شناخت گزارشات برون سازمانی ونحوه تهیه آنها می تواند مشمولین ارائه این گزارشات را در مواجه با سازمانهای مربوطه موفق جلودهد .گاها اشتباهات گزارش برای بنگاه اقتصادی دیگر نیز مشکلاتی را ایجاد می نماید که با مقداری آگاهی وتامل می توان از بروز اینگونه مشکلات دوری جست . امروزه باتحولات مالیاتی کشور ، پردازش اطلاعاتی که منجربه تهیه گزارشات مالیاتی می شوند بسیار حائزاهمیت هستند .موسسه حسابدارکیاراد با استفاده از مکانیزم های طراحی کدینگ وکنترلی خود توانسته گزارشات مربوطه را به موقع وبدون خطا به مشتریان خود ارائه نماید.

اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده

محصول فعالیت های حسابداری فصلی و سالانه گزارشاتی هستند که در قالب اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده به سازمانهای مربوطه ارائه می گردند . تهیه اظهارنامه عملکرد نشانه فعالیت مالی یک بنگاه یا فرد می باشد که می بایست مطابق با استاندارهای حسابداری تهیه گردد تا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی واقع شود . اظهارنامه ارزش افزوده می بایست با در نظر گرفتن قوانین ارزش افزوده تهیه و ارائه گردد. شناخت مشمولیت و عدم مشمولیت کالاها وخدمات وهمچنین قوانین مرتبط به فرمت های مشخص شده از مهمترین مواردی است که حسابداران باید شناخت کافی از آنرا داشته باشند. موسسه حسابدار کیاراد با به روز بودن در قوانین وبخشنامه های مربوط به عملکرد و ارزش افزوده توانسته خدمات مطلوبی در این حوزه را به مشتریان خود ارائه نماید .