اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟ 

مطابق قانون، ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی از وظایف صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی است.این سامانه‌ جهت ارسال صورت حساب‌ الکترونیکی مودیان روی کار آمده است و دسترسی به آن از طریق آدرس اینترنتی tp.tax.gov.ir فراهم است.

این سامانه تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف رسیدگی ممیز محور مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان راه اندازی شده است. طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب آبان 1398، هر فرد مشمول مالیات موظف است برای ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی اقدام کند. در این سامانه به هر مودی مالیاتی یک کار پوشه اختصاص داده می‌شود. این کارپوشه راه ارتباطی مودیان با سازمان امور مالیاتی است.

مشمولین باید صورتحساب‌های الکترونیک خود را مطابق فراخوان‌های اعلامی قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در موعدهای مشخص به سامانه مودیان، ارسال کنند.همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی هستند. عدم ثبت نام در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و سایر موارد مذکور در بند ب ماده 22 قانون، منجر به جریمه‌ای معادل 10% فروش یا بیست میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) می‌شود.

نکته مهم اینجاست که علاوه بر جرائم مذکور عواقبی نظیر محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای مودی در نظر گرفته شده است.

جریمه دیگری که از اهمیت بالایی برخوردار است، جریمه عدم اعلام حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی به سازمان است که جریمه‌ای معادل 10% فروش انجام شده یا بیست میلیون ریال (هرکدام که بیشتر باشد) را در پی دارد. همچنین محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی نیز بخشی از این جریمه است.

 

r1-tax service
اسکرول به بالا