سوالات وزارت کار

سوال 11 وزارت کار

 

ميزان پرداخت حقوق و دستمزد،حق مرخصي استعلاجي چگونه است؟

اين مرخصي مخصوص زمان هاي بيماري بوده و تا بهبودي كامل فرد به تشخيص و تاييد پزشك مي تواند ادامه داشته باشد.كارگر بعد از پايان مرخصي استعلاجي با مدارك پزشكي خود به تامين اجتماعي رجوع كرده و با بروسي اسناد پزشكي و محاسبه حقوق و دستمزد فرد ٧٥% حقوق و دستمزد روزانه را به عنوان حق استعلاجي پرداخت مي كند.