سوالات ارزش افزوده

سوال 11 ارزش افزوده

 

آيا سود سپرده گذاري مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود؟

طبق بخشنامه ٨٢/٩٨/٢٠٠ سازمان امور مالياتي كشور،سود سپرده گذاري در بانكها و موسسات مالي و اعتباري،مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده نمي شود