سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال12 بیمه تامین اجتماعی

 

مبلغ کمک هزینه ازدواج چقدر است؟

مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی مدت ٢ سال قبل از ازدواج تقسیم بر ٢٤ ضمناً در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.

 

توجه: در صورت استحقاق طرفین عقد ، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.