سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال13 بیمه تامین اجتماعی

 

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج چیست؟

طبق ماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی:

 

١- ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.

 

٢- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

 

٣- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

 

٤- بیمه شده طی مدت ٥ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.