اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مرخصی استحقاقی در طول سال به چه میزان است؟

به استناد ماده 64 قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه ،جمعا یک ماه است.سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.برای کار کمتر از یک سال مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه
می شود.
دلیل قید 4 روز جمعه در این ماده به این خاطر است در صورتی که کارگر از ابتدای سال 98/01/01 الی 98/12/01 کارکرد داشته و درخواست استفاده از یک ماه مرخصی اسفند را دارد در قبال مرخصی اسفند حقوق اسفند ماه را به صورت کامل دریافت می دارد.
بر این اساس و با توجه به ماده فوق الاشعار کارگر استحقاق 26 روز مرخصی را در قبال کارکرد 12 ماه سال و در صورت متناوب بودن زمان مرخصی دارد.

r13-kar
اسکرول به بالا