اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

متن بخشنامه تبصره ماده ٢٢٦ چه موضوعى را مطرح كرده است؟

متن بخشنامه تبصره ماده ٢٢٦ به طور كامل(در پستهاى قبل به طور مختصر شرح داده شده است)

شماره: ١٢٣١٩ /٢٠٠/ص

تاریخ:١٣٩٢/٠٧/٠٧

مخاطبين:امور مالیاتی شهر و استان تهران

ذینفعان:امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان…

موضوع:اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ٢٢٦ق.م.م

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ٢٢٦قانون مالیاتهای مستقیم،که مقرر می دارد:

”به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد،با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد”

بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد:

1-با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه،هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

2- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد،در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر،ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ٢٢٦قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.

ترتيب پيشنهادى تكميل اظهارنامه را دقت كنيد

عدم ارائه اظهارنامه چه جرايمى در پى خواهد داشت؟

اصلاح اظهارنامه مالياتى چگونه انجام مى گيرد؟

اظهارنامه صفر چيست؟

چندين نكته مهم در خصوص تهيه و ارسال اظهارنامه مالياتى

نحوه ثبت نام در سامانه ی ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی چگونه است؟

درباره ماليات بر مصرف و تفاوت آن با ماليات بر درآمد بيشتر بدانيد

r13-tax
اسکرول به بالا