سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال14 بیمه تامین اجتماعی

 

مقرری بیمه بیکاری از چه روزی قابل پرداخت است و آیا این دوره جزء سوابق محاسبه می گردد؟

بیمه بیکاری از همان روز اول بیکاری محاسبه شده و جزء سوابق محسوب می شود.