سوالات ارزش افزوده

سوال 14 ارزش افزوده

 

چگونگي تشخيص موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران كالا يا خدمت ؟

كليه موديان ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده مكلف به درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه ذيل صورتحساب‌هاي صادره مي‌باشند.

خريداران كالا و يا خدمت در حال حاضر مي‌توانند از طريق مدارك ثبت نام اينترنتي مودي و در آينده نزديك از طريق گواهينامه‌هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور از صحت و قانوني بودن پرداخت ماليات و عوارض به فروشنده (به عنوان مودي ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده) اطمينان حاصل نمايند