اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به چند روش صورت مى گيرد؟

سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به ۲ روش ثبت ادواری و دائمی صورت می گیرد

☑️در روش دائمی هر یک از اقلام خرید و فروش در همان لحظه در حساب موجودی ها منعکس می شود.

☑️در صورتی که در روش ادواری در پایان دوره مالی،بعد از انجام شمارش کالا موجودی پایان دوره به ارزش کالاهای شمارش شده در حسابداری تغییر می نماید.

☑️ارزیابی موجودی کالا

✅روش ادواری:

موجودی کالا و بهای آن در طی یک دوره در هیچ حسابی ثبت نمی گردد و در طول دوره مالی گردش ندارد و در پایان سال با شمارش کالا و ارزش گذاری( بر مبنای روش های گردش بهای تمام شده) به عنوان موجودی پایان دوره همان سال و موجودی اول دوره سال بعد در حساب و ترازنامه ثبت می گردد به عبارت دیگر،مبلغ موجودی کالا در اول دوره حذف می گردد و مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می شود.

✅روش دائمی:

موجودی کالا در هر فرآیند خرید و فروش بدهکار و بستانکار می شود و بها و مقدار آن درحساب موجودی ثبت می گردد.

در حساب موجودی کالا در صورتی که موجودی افزایش یابد مانند خرید یا برگشت از فروش و یا کاهش آن بصورت فروش و برگشت از خرید در حساب ثبت می گردد و بنا براین بطور مستمر و دائمی گردش در دفاتر ثبت می گردد.مانده موجودی کالا در هر زمان مانده را بطور دقیق نشان می دهد.

r15-acc
اسکرول به بالا