اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

عدم ارائه اظهارنامه چه جرايمى در پى خواهد داشت؟

زمان ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقى تا ٤ ماه بعد از پايان سال مالى است(سال مالى در اساسنامه شركت ها از ابتداى فروردين شروع و تا پايان اسفند ماه مى باشد)

☑️عدم تهيه و ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقى موجب پيامدهاى ذيل مى شود:

١_در صورتى كه شركت از معافيت ماده ١٠١ و نرخ صفر مالياتى يا هرگونه اعطاى بخشودگى را دارا باشد در صورت ارسال نكردن باعث عدم استفاده از معافيت خواهد شد.

٢_در صورت عدم ارسال طبق ماده ١٩٢ ق.م.م اشخاص حقوقى

مشمول ٣٠٪؜ جريمه غيرقابل بخشودگى خواهند شد.

 

٣_زمانى كه اظهارنامه ارسال نمى گردد صورت سود و زيان و ترازنامه هم نيز ارائه نخواهد شد و باعث ٢٠٪؜ جريمه مي شود.

٤_٨٠٪؜ بخشودگى جرائم ملزم به ارسال اظهارنامه مى باشد.

٥_عدم ارسال اظهارنامه باعث عدم دفاع از خود در جلسات رسيدگى و هياتها مى شود.

٦_اگر ٣ سال متوالى اظهارنامه ارسال نشود به عنوان مجرم مالياتى شناخته خواهيد شد.

r15-tax
اسکرول به بالا