اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اصلاح اظهارنامه مالياتى چگونه انجام مى گيرد؟

موديان بايد توجه كنند✅اظهارنامه اصلاحى،به ناچار در حد تغيير عنوان و مشكلات بسيار ريز باشد و بدون هيچگونه ثبت انجام شود،اگر زمانى اصلاحيه براى تغيير اعداد،خريدها و فروش ها و بهاى تمام شده و … انجام گيرد و ثبتها جابه جا شوند ديگر اصلاحيه نام ندارد و مودى دچار ريسك زياد خواهد شد

مطلب ديگر بسيار مهم مربوط به ارسال صورى عدد و ارقام مى باشد،

✅لطفا اظهارنامه را به به شكل صورى انجام ندهيد و بخواهيد بعدا در زمان اصلاحى،اظهارنامه واقعى خود را ارسال كنيد.

☑️نكته قابل توجه:اگر اظهارنامه ارسال گرديد و هنوز زمان مقرر براى ارسال وجود دارد اظهارنامه جايگزين ارائه مى شود اما اگر موعد مقرر به پايان رسيده باشد،اظهارنامه اصلاحى ناميده مى شود.

✅و طبق تبصره ماده ٢٢٦ ق.م.م مجاز هستيد ظرف يكماه از تاريخ انقضاى مهلت تسليم اظهارنامه،اصلاحى را ارسال كنيد

r16-tax
اسکرول به بالا