اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اظهارنامه صفر چيست؟

افرادى كه مشمول اظهارنامه صفر مى شوند ٢ دسته هستند

١_افرادى كه مدت كوتاهى شروع به فعاليت كرده است و درآمدى نداشته است،تنها تشكيل پرونده مالياتى انجام شده است،لازم است فقط اظهارنامه ارسال گردد.

٢_افرادى كه چند سال متوالى فعال نبوده اند و بايد اظهارنامه غيرفعال ارسال گردد.در اين مورد بايد اقلام تراز سال قبل را در اظهارنامه امسال بياوريم(اعداد يكسان)كه مابه التفاوت صفر شود.

r17-tax
پیمایش به بالا