اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

پس از ثبت شرکت چه اقداماتی ضروری است ؟

اقداماتی که پس از ثبت شرکت باید انجام دهید:

1- پلمپ دفاتر تجارتی 2- دریافت کد کارگاه از سازمان تامین اجتماعی 3- انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی

1- پلمپ دفاتر تجارتی (اشخاص حقوقی)

بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند(مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند.چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.

البته در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا 60 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی  مجاز شمرده است.

روند ثبت اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری

متقاضی اطلاعات مربوط به اظهارنامه را در سامانه اینترنتی وارد می نماید. وپس از دریافت شماره پیگیری به تکمیل اطلاعات در گام های بعد می پردازد.

سامانه اینترنتی : sherkat.ssaa.ir

یا سامانه ثبت شرکتها مراجعه نمایید .پس ازتکمیل جدول ابتدایی کد رهگیری صادر میگردد.

پس از مشاهده مدارک وتایید خلاصه درخواست ، پذیرش نهایی اظهارنامه توسط متقاضی انجام می شود .چاپ رسید و اظهارنامه پلمپ انجام می شود .

چاپ رسید واظهارنامه پلمپ توسط متقاضی انجام می شود .

مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به اداره پست ارسال شده و بارکد پستی دریافت می گردد.

توجه :ارسال مدارک می بایست از طریق باجه های پستی منتخب که در سامانه مشخص گردیده انجام گیرد .

1)کپی کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره

2) روزنامه رسمی آخرین تغییرات

3)اظهارنامه و رسید ثبت نام اینترنتی در 2 نسخه ممور به مهر وامضای مدیر عامل

4)معرفی نامه به همراه کپی کارت ملی

5)آگهی تاسیس

با استفاده از شماره پیگیری در بخش پیگیری درخواست نسبت به ارسال مدارک اقدام مقتضی صورت می گیرد .

نکته :سه روز کاری بعد از ثبت درخواست در سامانه اینترنتی مهلت دارید تا مدارک را به باجه پستی تحویل دهید و بارکد رسید پستی را در سامانه ثبت شرکتها ثبت نمایید.در غیر این صورت ثبت نام باطل و مجددا باید انجام شود .

مدارک واظهارنامه ارسال شده ، در اداره ثبت مورد بررسی قرارمی گیرد :

اگرتایید شود:

ارسال پیامک به متقاضی جهت پرداخت الکترونیکی هزینه های پلمپ دفاتر توسط سامانه

بااستفاده از شماره پیگیری در بخش پیگیری درخواست نسبت به پرداخت وجه از طریق درگاه ایمن بانک الکترونیک اقدام می شود .

نکته :پس از تایید مدارک 3روز کاری فرصت پرداخت وجه دفاتر را دارید .دقت نمایید پس ثبت بارکد در سامانه باید روند تایید مدارک به وسیله درج شماره بارکد در قسمت پیگیری در خواست نسبت به پرداخت وجه اقدام نمایید.

توجه :قسمت پرداخت پس از تایید توسط کارشناس در سامانه فعال میگردد.تا پرداخت انجام نشود دفاتر به نام شرکت صادر نمیگردد.

پس از پرداخت الکترونیکی ،مدارک شخص توسط سامانه به اداره پست جهت تخصیص پلمپ امنیتی دفاتر ارسال می گردد.

اختصاص پلمپ امنیتی به دفاتر مورد تقاضای متقاضی در اداره پست

پس از پایان عملیات پلمپ ، دفاتر به نشانی منطبق با کد پستی وارد شده در درخواست ارسال و اطلاع رسانی از طریق پیامک به شماره همراه موجود در درخواست ، انجام می شود .

اگر رد شود :

ارسال پیامک به متقاضی جهت اطلاع رسانی از رد درخواست پلمپ دفاتر تجاری توسط سامانه

با استفاده از شماره پیگیری در بخش پیگیری درخواست را مشاهده و نسبت به رفع آن اقدام نماید .

              

2-مراحل دریافت کد کارگاه (اشخاص حقوقی):

کد کارگاهی یک عدد ۱۰ رقمی است که به هر کارگاه (محلی که دارای کارفرما بوده و بیمه شده در آن کار میکند و مزد دریافت مینماید) اختصاص میابد که سه رقم اول نشانگر شعبه ، سه رقم بعدی نوع فعالیت و چهار رقم آخر نشانگر شماره پرونده میباشد مثال : کد ۰۱۸۳۶۳۰۰۴۵ سه رقم اول (از چپ به راست) نشانگر شعبه ۱۸ تهران سه رقم بعدی نشانگر این است که فعالیت تراشکاری است (توسط سازمان تامین اجتماعی بصورت ثابت تعریف شده اند) و چهار رقم آخر نشان دهنده این است که چهل و پنجمین مراجعه کننده از این فعالیت میباشد.

نکته 1 : کد کارگاهی اشخاص حقوقی تغییر نمیکند و کد کارگاهی که در اولین شعبه دریافت مینمایند تا زمان انحلال شرکت ثابت میماند.

مدارک لازم برای دریافت کد کارگاهی:

۱-مجوز فعالیت

۲-نامه درخواست

۳- فیش برق و تایید کد پستی از اداره پست محل (برای شناسایی کد پستی محل)

۴- اجاره نامه و یا سند محل (اجاره نامه باید به نام شرکت باشد. )

۵- کپی کارت ملی و شناسنامه کارفرما

۶-اساسنامه و روزنامه رسمی و آگهی تاسیس و کلیه تغییرات(مخصوص اشخاص حقوقی)

۷-تکمیل فرم مخصوص تشکیل پرونده در واحد درآمد

نکته 1 : باید شعبه تامین اجتماعی محل را استعلام نمایید .(مدارک مربوط به هر واحد ممکن است مقداری با هم متفاوت باشد با هماهنگی با شعبه مدارک را تهیه و فرم تحویلی را تکمیل نمایید.)

نکته 2 : بعد از تحویل مدارک به واحد بازرسی شعبه مربوطه ،زمان برای بازرسی شرکت تعیین میگردد و بدون هماهنگی قبلی برای بازدید در محل حاضر و نسبت به آماربرداری از افراد حاضر در محل اقدام می نماید. و زمانی را جهت مراجعه حضوری نماینده شرکت به سازمان برای دریافت کد کارگاه از طرف ایشان تعیین و در همان روز به شرکت اعلام میگردد.

نکته 3 : در روز تعیین شده به همراه لیست بازرس توسط نماینده شرکت به شعبه مربوطه مراجعه و کد کارگاه را دریافت نمایید.

بعداز دریافت کد کارگاه افراد شاغل در کارگاه مزبور میتوا نند به شعبه مورد نظر مراجعه و ثبت نام نمایند . (به زمان شروع به کارپرسنل در کارگاه دقت نمایید .)

نکته4 : بد لیل ا ینترنتی شدن سامانه ارسال لیست های بیمه احتیاج به دریافت رمز و پسورد از شعبه مربوطه می با شد که در زمان در یافت کد کارگاه (کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل ،روزنامه رسمی تغییرات ،ا ساسنامه و آگهی تاسیس )به همراه 2 فرم تعهد نامه و معرفی نامه ( که توسط سازمان ارائه میشود ) باید تکمیل و به سازمان تحویل دهید .یک هفته بعداز تحویل مدارک به سازمان کد مربوطه توسط سازمان صادر میگردد.

مدارک لازم برای دریافت شماره بیمه و نامنویسی در کد کارگاهی:

شماره بیمه : عددی است ۸ رقمی که برای شناسایی هر فرد به او اختصاص میابد و هر بیمه شده با این شماره در کد کارگاهی محلی که در آنجا کار میکند نامنویسی میشود تا کارفرما بتواند با آن شماره بیمه اقدام به ارسال لیست بیمه شده نماید.

مدارک نا منویسی جهت افرادی که شماره بیمه دارند :

1-معرفی نامه کارنامه (شماره کارگاه در متن نامه اقدام گردد.

2- اصل شناسنامه وکارت ملی (کپی نیز ارائه گردد.

3-دفترچه بیمه (شماره بیمه قبلی)

حضور شخص متقاضی الزامی نمیباشد.

نکته : افرادی که قبلا بیمه داشته اند باید از کارگاه فبلی ترک کار نمایند .

مدارک نا منویسی جهت افرادی که شماره بیمه ندارند :

1- تکمیل فرم نام نویسی (از شعبه مربوطه تحویل بگیرید این فرم احتیاج به مهر و امضای مدیر عامل دارد).

2- اصل شناسنامه و کارت ملی (کپی نیز ارائه گردد).

3- دو قطعه عکس

4- حضور شخص متفاضی  الزامی است.

تشکیل پرونده دارایی، ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده:

جهت دریافت اطلاعات مربوط به انجام امور این قسمت با موسسه حسابدار کیاراد به آدرس www.kiarad.com تماس حاصل فرمایید .

r19-kar
r19-kar
r19-kar
اسکرول به بالا