اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

انواع اظهارنامه هاي مالياتي را نام ببريد؟

1_اظهارنامه عملكرد موضوع ماده ١١٠ ق.م.م

✅مهلت ارسال:٤ ماه پس از پايان سال مالى

٢_اظهارنامه انحلال موضوع ماده ١١٤ ق.م.م

✅مهلت ارسال:تصميم به انحلال توسط مجمع

٣_اظهارنامه شركتهاى منحله موضوع ماده ١١٦ ق.م.م

✅مهلت ارسال:تا ٦ ماه پس از تاريخ ثبت انحلال

٤_اظهارنامه اصلاحى عملكرد ماده ٢٢٦ ق.م.م

✅مهلت ارسال:يك ماه پس از مهلت تسليم اظهارنامه اصلى

٥_اظهارنامه ارزش افزوده

✅مهلت ارسال:١٥ روز از هر دوره ارزش افزوده

٦_اظهارنامه مشاغل ماده ١٠٠ ق.م.م

✅مهلت ارسال:تا خرداد ماه سال بعد

٧_اظهارنامه درآمد اجاره ماده ٥٧ ق.م.م

✅مهلت ارسال:تا پايان تير ماه

٨_اظهارنامه ماليات بردرآمد املاك و سرقفلى ماده ٨٠ ق.م.م

✅مهلت ارسال:تا پايان تيرماه و سرقفلى تا ٣٠ روز

٩_اظهارنامه ماليات بر ارث ماده ٢٦ ق.م.م

✅مهلت ارسال:يكسال پس از تاريخ فوت

١٠_اظهارنامه ماليات بردرآمد اتفاقى ماده ١٢٦ ق.م.م

✅مهلت ارسال:٣٠ روز از تاريخ تحصيل درآمد

r2-tax
اسکرول به بالا