مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مهلت مقرر بابت اعتراض به برگ مطالبه ارزش افزوده چه زماني است؟

پس از ابلاغ برگ مطالبه ارزش افزوده يا برگ استرداد ماليات اضافه پرداختى،در صورت اعتراض مودى بايستى ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ اوراق ياد شده،نسبت به اعتراض كتبى اقدام شود.

✅در صورت اعتراض به راى هيات حل اختلاف بدوى بايستى ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ راى نسبت به اعتراض كتبى اقدام شود و مقدار ماليات مورد قبول نيز پرداخت گردد.

✅در مراحل دادرسى ماليات ارزش افزوده اعتراض به شوراى عالى مالياتى وجود ندارد

r2-vat
اسکرول به بالا