اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

محاسبه استهلاك داراييها چگونه است؟

آن قسمت از دارايى هاى استهلاك پذير(شامل دارايى هايى از قبيل داراييهاى ثابت مشهود و نامشهود،سرمايه گذارى بلندمدت و دارايى زيستى مولد)كه بر اثر به كارگيرى يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمت ها،ارزش آن تقليل مى يابد و همچنين هزينه هاى تاسيس،قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جز هزينه هاى قابل قبول مالياتى تلقى مى شود.برخى از نكات قابل توجه در محاسبه استهلاك دارايى ها به شرح ذيل مى باشد

 

✅در صورتى كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات،زيانى متوجه موسسه گردد،زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايى منهاى حاصل فروش(در صورت فروش)يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است.

✅مخارج مربوط به تعمير اساسى دارايى در زمان انجام هزينه به ارزش دفترى دارايى،اضافه و در طول باقيمانده عمر مفيد دارايى،قابل استهلاك خواهد بود.مخارج مربوط به تعمير اساسى دارايى هاى ثابت كه پس از پايان عمر مفيد دارايى انجام مى شود،در سال انجام مخارج،قابل استهلاك است.

✅مبدأ محاسبه استهلاك دارايى ها از ابتداى ماه بعد از بهره بردارى مى باشد

✅هزينه تاسيس در سال تاسيس به ميزان ١٠٠٪؜ قابل استهلاك است.

✅هزينه هاى قبل از بهره بردارى(به استثناء هزينه هايى كه طبق استانداردهاى حسابدارى قابل احتساب در بهاى تمام شده دارايى هاى استهلاك پذير مى باشد)در سال انجام هزينه به حساب هزينه دوره منظور مى گردد.

✅روش خط مستقيم،مانده نزولى و تعداد توليد يا كاركرد،براى محاسبه استهلاك قابل قبول هستند.

✅چنانچه قيمت تمام شده يك دارايى تحصيل يا ايجاد شده،كم تر از ١٠٪؜ حد نصاب معاملات كوچك موضوع قانون برگزارى مناقصات در آن سال باشد،در سال تحصيل يا ايجاد،قابل استهلاك خواهد بود.

✅دارايى هايى كه قيمت تمام شده آنها بطور كامل مستهلك شده،تا زمانى كه در مالكيت مؤسسه باشند بايد بهاى تمام شده و ميزان استهلاك انباشته آنها به طور كامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود.

✅دارايى نامشهود(يك دارايى قابل تشخيص غيرپولى و فاقد ماهيت عينى)با عمر مفيد نامحدود،به لحاظ مالياتى قابل استهلاك نمى باشد.

 

r21-acc
اسکرول به بالا