اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماده 74 قانون کار (مرخصی استعلاجی) چیست؟

طبق ماده ۷۴ قانون کار مرخصی استعلاجی
که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد،جزء سابقه کار محسوب خواهد شد

r21-karلازم به ذكر است پرداخت عیدی و حق سنوات ایام مرخصی استعلاجی بر عهده کارفرما می باشد.

r21-kar
اسکرول به بالا